TiIl kustfiske räknas torskfiske med dragnot, långrev eller bottengarn samt med fisknät efter plattfisk, sill eller sik och flera andra arter som lever i vatten nära land.

Fiskeriverket har på regeringens uppdrag utrett och analyserat det småskaliga och kustnära fisket i Sverige. Orsaken är närmast att det har rått en del oklarheter om vad det småskaliga kustnära fisket innebär. Hur stor får till exempel fiskebåten i det småskaliga kustnära fisket vara? Vilka redskap får användas? Hur lång tid ligger man ute och fiskar? Hur långt från land bedrivs fisket? Det är några av de frågor man har ställt och vars svar avgör om det handlar om småskaligt kustnära fiske eller ej.

För Sverige är fisket en viktig näring och så har det alltid varit. Vi har långa fiskrika kuststräckor som Skageratt, Kattegatt och Östersjön där det gäller att att ta vara på fisken på bästa sätt. Ursprungligen kunde yrkesmässigt fiske endast bedrivas i insjöar och vid kuster eftersom kronan hade äganderätt till alla större vattendrag. Fiskerätt kunde förlänas höga personer och vissa städer kunde få fiskerätt inom sitt område som ett previlegium om kungen var på gott humör. Detta visar vilken stor betydelse fisket alltid har haft i vårt land.